Federalni štab civilne zaštite FBIHNaredbe uredbe i preporuke Datum Akcije
Pregled isporučenog materijala po naredbama institucijama do 31.5.2020.godine. 31.05.2020
Pregled isporučenih medija i briseva do 31.5.2020.godine. 31.05.2020
Pregled isporučenih testova do 31.5.2020.godine 31.05.2020
Pregled raspodjele donacija do 31.5.2020.godine. 31.05.2020
Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine i 1240-6-148-154-1/20 od 14.05.2020.godine stavljaju se van snage 27.05.2020
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-164/20 od 12.05.2020.godine, stavlja se van snage. 27.05.2020
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-165/20 od 12.05.2020.godine, stavlja se van snage. 27.05.2020
U ugostiteljskim objektima svih kategorija zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 30.05.2020.godine. 27.05.2020
Naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrši raspodjelu sredstava i opreme iz donacije Azerbejdžana, kantonalnim štabovima civilne zaštite 27.05.2020
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020.godine, stavlja se van snage 27.05.2020
Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6148-69-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-69-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage 21.05.2020
Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage rješenja federalnih sanitarnih inspektora o stavljanju pod zdravstveni nadzor i zabrani kretanja koja su izdata na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite 21.05.2020
Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1 -1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6148-8-1-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage 20.05.2020
Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine, 12-40-6148-28-2/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-28-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage 20.05.2020
Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br.12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine, 12-40-6148-144-2/20 od 08.05.2020. godine i 12-40-6-148-144-3/20 od 14.05.2020. godine, stavljaju se van snage 20.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-146/20 od 24.04.2020. godine i 12-40-6-148-146-1/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe građanima Federacije BiH o korištenju zaštitne opreme i poštivanju socijalne distance od najmanje 2m 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-2/20 od 17.03.2020. godine i 12-40-6-148-2-1/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na aktiviranje svih kantonalnih, općinskih štabova CZ na suzbijanju zarazne bolesti koronavirusa 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-3/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-3-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-3-2/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na direktora FUCZ 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-4/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-4-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-4-2/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe kliničkim centrima 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-5-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-5-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na funkcionisanje kantonalnih operativnih centara CZ 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-8/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6148-8-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na zdravstveni nadzor i izolaciju vozača u međunarodnom transportu 14.05.2020
U naredbama Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-9/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-9-1/20 od 27.03.2020. godine i 12-40-6-1489-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-9-1-2/20 od 29.04.2020. godine, tačka 1. mijenja se i glasi: „Dozvoljava se javno okupljanje u zatvorenom prostoru, uz osiguranje 10m2 po osobi uz poštivanje epidemioloških mjera.” 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-14/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-14-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-406-148-14-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na rad šalter sala 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-16-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-406-148-16-1-2/20 od 29.04.2020.godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-17/20 od 17.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-17-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-406-148-17-1-2/20 od 29.04.2020. godine primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na posjete i izlaske svih štićenika ustanova socijalne zaštite i KPZ 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-20/20 od 18.03.2020. godine i 12-40-6-148-20-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-20-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-24/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-24-1-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-24-1-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na organizovanje trijažnih punktova 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-28/20 od 19.03.2020. godine, 12-40-6-148-28-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-28-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na Naredbe Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-41/20 od 22.03.2020. godine, 12-40-6-148-41-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-41-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbu svim zdravstvenim ustanova u FBiH za uspostavu otvorene telefonske linije za građane 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-47/20 od 24.03.2020. godine, 12-40-6-148-47-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-47-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na preporuku kantonalnim inspekcijskim organima i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-59/20 od 27.03.2020. godine, 12-40-6-148-59-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-59-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe za policijske službenike 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-64/20 od 28.03.2020. godine, 12-40-6-148-64-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-64-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-69/20 od 30.03.2020. godine, 12-40-6-148-69-1/20 od 17.04.2020. godine i 12-40-6-148-69-2/20 od 29.04.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na naredbe o zabrani kretanja građana na području FBiH od 20:00 do 5:00, te naređuje se obavezno poštivanje epidemiološko-zaštitnih mjera 14.05.2020
Naredbe br. 12-40-6-148-144/20 od 24.04.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.04.2020. godine i 12-40-6-148-144-2/20 od 08.05.2020. godine, primjenjuju se do 30.05.2020. godine, a odnose se na medicinski nadzor nad osobama u međunarodnom transportu 14.05.2020
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-149/20 od 29.04.2020. godine, stavlja se van snage, a odnosi se na Naredbu FUCZ da stavi na raspolaganje opremu (invazivne respiratore) kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite 14.05.2020
U Naredbi broj 12-40-6-148-154/20 od 29.04.2020. godine, u tački 2. brojevi:”14/1 1 ” zamjenjuju se brojevima: ”42/11. Naredba iz tačke 1. ove naredbe primjenjuje se do 30.05.2020. godine, a odnosi se na Naredbu o organizovanju rada trgovina u i izvan shoping centara, a koja se odnosi na trgovine na veliko i malo, uslužne djelatnosti, male obrte i srodne djelatnosti 14.05.2020
Naređuje se Federalnoj upravi civilne zaštite da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava 14.05.2020
Naređuje se privremena obustava pružanja usluga javnih bazena i kupališta 14.05.2020
Naredba o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstava iz donacije Vlade Republike Turske 12.05.2020
Naredba o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstava iz donacije Vlade Republike Austrije 12.05.2020
Naredba o radu javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika na području Federacije BiH 12.05.2020
Naredba o radu ugostiteljskih objekata svih kategorija i hotela 12.05.2020
Naredba o radu privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBIH 12.05.2020
Zaključak o zaduženju kantonalnih štabova civilne zaštite da razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera 12.05.2020
Izmjena naredbe broj: 12-40-6-148-144/20 i 12-40-6-148-144-1/20, a koje se odnose na medicinski nadzor nad osobama u međunarodnom transportu 08.05.2020
Izmjena naredbe 12-40-6-148-143/20 od 24.4.2020, a koja se odnosi na kretanje osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina 29.04.2020
Naredba FUCZ da stavi na raspolaganje opremu (invazivne respiratore) kliničkim centrima i kantonalnim štabovima civilne zaštite 29.04.2020
Naredba FUCZ da izvrši raspodjelu testova za koronavirus (COVID 19) 29.04.2020
Naredba FUCZ da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava Zavodima za javno zdravstvo 29.04.2020
Naredba FUCZ da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i socijalnim ustanovama 29.04.2020
Naredba FUCZ da ustupi na korištenje 14 kamera za mjerenje tjelesne temperature Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 29.04.2020
Naredba o organizovanju rada trgovina u i izvan shoping centara, a koja se odnosi na trgovine na veliko i malo, uslužne djelatnosti, male obrte i srodne djelatnosti 29.04.2020
Naredba o zabrani okupljanja na jednom mjestu za više od 5 osoba, te zabrana kretanja u periodu od 22:00 do 5:00 29.04.2020
Naredba zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, da pružanje svojih usluga organizuju u skladu s epidemiološkom situacijom COVID-19 29.04.2020
Naredba broj: 12-40-6-148-146/20 od 24.4.2020. godine, primjenjuje se do 15.5.2020. godine. , a odnosi se na nošenje zaštitnih rukavica, maski i poštivanje socijalne distance 29.04.2020
Naredbe broj: 12-40-6-148-59/20 od 27.3.2020.godine i 12-40-6-148-59-1/20 od 17.4.2020. godine, primjenjuju se do 15.5.2020. godine. 29.04.2020
Naredba FUCZ da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama 24.04.2020
Naredba FUCZ da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava zdravstvenim ustanovama 24.04.2020
Naredba o izmjeni zabrane kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina 24.04.2020
Naredba FŠCZ o stavljanju van snage naredbi br. 12-40-6-148-120/20 od 10.04.2020. godine, 12-40-6-148-120-1/20 od 11.04.2020. godine i 12-40-6-148-120-1-1/20 od 17.04.2020. godine 24.04.2020
Naredba o ukidanju zabranje kretanja u period od 20:00 do 5:00 24.04.2020
Izmjena naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-120-2/20 od 24.4.2020 godine. 24.04.2020
Naredba građanima Federacije BiH o korištenju zaštitne opreme i poštivanja socijalne distance od najmanje 2m 24.04.2020
Naredba o raspodjeli transportnih medija i briseva 21.04.2020
Naredba o raspodjeli testova za korona virus 21.04.2020
Naredba o raspodjeli hirurških maski KUCZ 21.04.2020
Naredba o raspodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme KUCZ 21.04.2020
Naredba o raspodjeli hirurških maski MoBiH i FUP 21.04.2020
Naredba o raspodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme federalnim upravama i upravnim 21.04.2020
Naredba o raspodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Stomatološki fakultet u Sarajevu 21.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju o određivanju mjera izolacije 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o postavljanju pokretnih EKO WC kabina na GP 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o otkazivanju odrzavanja svih javnih skupova u FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o određivanju prostora za karantin 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba licima koja ulaze u BiH na GP u FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba Kriznom štabovima zdravstva 17.04.2020
Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitnih odijela KŠCZ 17.04.2020
Naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH 17.04.2020
Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitne opreme i sredstava Veterinarskom institutu 17.04.2020
Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitne opreme humanitarnim organizacijama i volonterima 17.04.2020
Naredba za stavljanje na raspolaganje zaštitne opreme za ministarstva, uprave i upravne organizacije u FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o zabrani kretanju i zadržavanju na otvorenom prostoru i prevozu u taksi vozilima 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba o zdrastvenom nadzoru i izolaciji za vozače vozila u međunarodnom transportu 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba Privrednoj Gospodarskoj komori FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba Procedure zdrastvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba štabovima o donošenju naredbi 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za Federalni krizni štab i kantonalne krizne štabove ministarstava 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za Federalnu upravu civilne zaštite 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za izolaciju osoba za koje je izrečeno mjera pritvora ili kazne zatvora 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za kantonalne operativne centre civilne zaštite 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za policijske službenike 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za poljoprivredne proizvođače 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredbe općinskim gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno – popravnim 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba o organizovanju načina rada šalter sala 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na područiju FBiH 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba za osiguranja trijažnih punktova 17.04.2020
Produženi rok primjene II - Naredba za za obustavu javnog prijevoza 17.04.2020
Produženi rok primjene I - Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama 17.04.2020
Naredba o raspodjeli medicinskih sredstava i kreveta 13.04.2020
Naredba o izuzimanju lica od obavezne mjere karantina koja ulaze u BiH na graničnim prelazima na prostoru FBiH 11.04.2020
Naredba o izuzimanju poljoprivrednih proizvođača i trgovina poljoprivredne opreme iz naredbi o zabrani rada i kretanja na prostoru FBiH 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Unsko-sanskog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Posavskog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Tuzlanskog Kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Zeničko-dobojskog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Bosansko-podrinjskog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Srednjobosanskog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Zapadnohercegovačkog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Sarajevskog kantona 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Kantona 10 10.04.2020
Naredba o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koja ulaze u BiH na graničnim prelazima na prostoru FBiH 10.04.2020
Naredba Federalnoj upravi civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu Kantonalnom štabu CZ Hercegovačko-neretvanskog kantona 10.04.2020
Naredba o raspodjeli zaštitnih sredstava i opreme za Graničnu policiju, Upravu za indirektno oporezivanje i Federalnu upravu za inspekcijske poslove 08.04.2020
Naredba o postavljanju poktretnih EKO WC kabina na graničnim prelazima 08.04.2020
Naredba o raspodjeli testova na korona virus za UKC Tuzla 08.04.2020
Naredba o raspodjeli testova na korona virus 06.04.2020
Naredba o raspodjeli transportnih medija i briseva 06.04.2020
Naredbe o uspostavljanju izolatorija na graničnim prelazima 06.04.2020
Naredba o raspodjeli transportnih medija i briseva Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo TK 03.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme BH Pošti 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Federalnoj upravi policije 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Federalnom zavodu za statistiku 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu DRIN 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu Bakovići 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu Hum 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Zavodu za tranfuzijsku medicinu Federacije BiH 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Vrhovnom sudu Federacije BiH 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Sudskoj policiji Federacije BiH 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Hrvatskoj pošti Mostar 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme SOS dječijem selu BiH 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Sektoru za međunarodnu operativnu policijsku saradnju 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 01.04.2020
Naredba o dodjeli medicinskih zaštitnih sredstava i opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona 10 01.04.2020
Naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po riješenju nadležnog organa kojom se određuje mjera izolacije 30.03.2020
Naredba o zabrani kretanja građana na području FBiH od 20:00 do 5:00, te naređuje se obavezno poštivanje epidemiološko-zaštitnih mjera 29.03.2020
Naredba za izmjene naredbe za vozače transportnih teretnih vozila 28.03.2020
Zaključak da se uz saglasnost Vlade FBIH stavi na raspolaganje dezinfekciono sredstvo SEMI SAN T 65 28.03.2020
Naredba Kriznom štabu federalnog ministarstva zdravstva i kriznim štabovima kantona da usklade naredbe sa nadležnim štabovima CZ 28.03.2020
Naredba kantonalnim i gradskim i općinskim štabovima da ne donose odluke koje nisu usaglašene sa FŠCZ 28.03.2020
Naredba o raspodjeli transportnih medija, briseva i testova za korona virus 28.03.2020
Naredba za policijske službenike 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štičenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o organizovanju načina rada šalter sala 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o otkazivanju održavanja svih javnih skupova u FBiH 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području FBiH 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba za osiguranja trijažnih punktova 27.03.2020
Produženi rok primjene - Naredba za obustavu javnog prijevoza 27.03.2020
Produženi rok primjene i dopuna- Naredba za obustavu rada trgovina 27.03.2020
Naredba Zavodu za javno zdravstvo FBiH povodom najavljenog dolaska čarter leta iz Rima 26.03.2020
Naredba o izuzimanju vozača teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu u vrijeme zabrane kretanja 25.03.2020
Naredba za obustavu posjeta i izlazaka migranata 24.03.2020
Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH 24.03.2020
Naredba zdravstvenim ustanovima za otvaranje telefonske linije za građane 22.03.2020
Naredba o zabrani kretanju i zadržavanju na otvorenom prostoru i prevozu u taksi vozilima 22.03.2020
Naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području FBiH 21.03.2020
Naredba Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH 20.03.2020
Naredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području FBiH 20.03.2020
Naredba bolničkim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH 20.03.2020
Naredba za izolaciju osoba za koje je izrečeno mjera pritvora ili kazne zatvora 19.03.2020
Naredba za obustavu rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora 19.03.2020
Naredba za za obustavu javnog prijevoza 19.03.2020
Naredba za obustavu rada trgovina 19.03.2020
Naredba za osiguranja trijažnih punktova 19.03.2020
Naredbe kantonalnim kriznim štabovima zdravstva da izvrše preraspodjelu radnog vremena, zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih uposlenih u zdravstvenim ustanovama 18.03.2020
Naredbe općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite o mobilizaciji ljudstva, opreme i sredstava iz sastava odgovarajućih specijaliziranih jedinica civilne zaštite 18.03.2020
Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima 17.03.2020
Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza 17.03.2020
Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama 17.03.2020
Naredba o organizovanju načina rada šalter sala 17.03.2020
Naredba o organizovanju načina rada trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima 17.03.2020
Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama 17.03.2020
Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima 17.03.2020
Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo 17.03.2020
Naredba o otkazivanju odrzavanja svih javnih skupova u FBiH 17.03.2020
Naredba o zdravstvenom nadzoru i izolaciji za vozače vozila u međunarodnom transportu 17.03.2020
Naredba Procedure zdrastvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu 17.03.2020
Naredba za Federalni krizni štab i kantonalne krizne štabove ministarstava 17.03.2020
Naredba za kantonalne operativne centre civilne zaštite 17.03.2020
Naredba za federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć 17.03.2020
Naredba za kantonalne, općinske/gradske štabove civilne zaštite 17.03.2020
Naredba za Federalnu upravu civilne zaštite 17.03.2020